Crossref Citations

1. The Influence of Efficacy Beliefs on Interpersonal Loneliness Among Front-Line Healthcare Workers During the 2019 Novel Coronavirus Outbreak in China: A Cross-Sectional Study
Nana Jiang, Xinhua Jia, Zhanjun Qiu, Yuanlong Hu, Tongying Jiang, Fangfang Yang, Yanan He
SSRN Electronic Journal   year: 2020  
doi: 10.2139/ssrn.3552645