Crossref Citations

1. Outline of nurse prescribing education programs: A scoping review
Wei Tan, Qin Hu, Cong Wang, Yijing Li, Yan Jiang
Nurse Education Today  vol: 131  first page: 105941  year: 2023  
doi: 10.1016/j.nedt.2023.105941