Crossref Citations

1. Design of a Virtual Reality Interactive Training System for Public Health Emergency Preparedness for Major Emerging Infectious Diseases: Theory and Framework
Yue Luo, Mei Li, Jian Tang, JianLan Ren, Yu Zheng, XingLi Yu, LinRui Jiang, DingLin Fan, YanHua Chen
JMIR Serious Games  vol: 9  issue: 4  first page: e29956  year: 2021  
doi: 10.2196/29956